Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht en gelden voor zowel zakelijke als particuliere afnemers van HeNa Trading en alle daaronder vallende webwinkels. Hebt u vragen omtrent de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@HeNaTrading.nl

Algemene voorwaarden
- "HeNa Trading" geregistreerd bij de KVK onder nummer 71089071
- "Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van HeNa Trading.

Artikel 1. Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door HeNa Trading, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door HeNa Trading uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

HeNa Trading is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door HeNa Trading zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
HeNa Trading is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

HeNa Trading behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft HeNa Trading het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
Alle door HeNa Trading genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan HeNa Trading bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient HeNa Trading schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de door HeNa Trading opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

In geval HeNa Trading de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van HeNa Trading op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan HeNa Trading te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HeNa Trading zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal HeNa Trading de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal HeNa Trading daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolgen heeft.

In afwijking van lid 3 zal HeNa Trading geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HeNa Trading kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
In geval van tussentijdse opzegging heeft HeNa Trading naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

De vorderingen van HeNa Trading op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan HeNa Trading ter kennis gekomen omstandigheden HeNa Trading goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien HeNa Trading de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is HeNa Trading bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van HeNa Trading schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met HeNa Trading te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan HeNa Trading te melden. De klant dient het product - na overleg met HeNa Trading - te sturen naar een door HeNa Trading vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met HeNa Trading ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal HeNa Trading deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat HeNa Trading het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. HeNa Trading behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van HeNa Trading of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HeNa Trading schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal HeNa Trading de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. HeNa Trading heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
HeNa Trading zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van HeNa Trading, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.

Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Als de Afnemer een factuur van HeNa Trading niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van HeNa Trading op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie 
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van HeNa Trading tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van HeNa Trading, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens HeNa Trading heeft voldaan.

Ingeval HeNa Trading de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van HeNa Trading op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht
Indien HeNa Trading door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als HeNa Trading als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
HeNa Trading zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen HeNa Trading en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u verder nog vragen? Email naar info@HenaTrading.nl